اعداد طلایی سلامتى

اعداد طلایی سلامتى

اعداد طلایی سلامتى

0 ساعت تماشاى تلویزیون
1 ساعت ورزش مفید
2 لیتر آب سالم
3 فنجان چای سبز
4 مرتبه استراحت کوتاه فکری در طول روز
5 وعده غذای کوچک در طول روز
6 صبح بیدارشدن
7 دقیقه خنده
8 ساعت خواب مفید

  افزایش سوخت و ساز بدن با مواد غذایی
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.