محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

محاسبه BMR

محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

? بی ام آر مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه می باشد.
?بی ام آر معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن می باشد.
?بی ام آر عددی است که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.

فرمول بدست آوردن BMR

در زنان :
BMR= ٦٥٥ + [٩/٦ x وزن(kg) ] + [١/٨ x قد(cm) ] – ٤/٧ x سن

در مردان :
BMR= ٦٦ + [١٣/٧ x وزن(kg) ] + [٥ x قد(cm) ] – ٦/٨ x سن

به عنوان مثال:
١- مرد: ٦٦
٢- وزن ٧٥ کیلو : ١٠٢٧/٥ = (٧٥ × ١٣/٧)
٣- قد ١٧٥ سانتی متر : ٨٧٥ = (١٧٥ × ٥ )
٤- سن ٢٨ سال : ١٩٠/٤ = (٢٨ × ٦/٨ )
مرحله ١ تا ٣ و بعد هم مرحله ٤ را از مجموع کم کنید که رویهم می شود (١٧٧٨/١)
عدد بدست آمده مقدار کالری است که این مرد در طول روز نیاز دارد.

  سوخت و ساز بدن

محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.