چگونه مواد غذایی آلوده می شوند؟

چگونه مواد غذایی آلوده می شوند؟

مواد غذایی می تواند در هر مرحله ( تولید، پردازش و یا پخت و پز ) آلوده شود.

🚫 پخت و پز مواد غذایی (به ویژه مرغ، گوشت خوک، همبرگر، سوسیس و کباب ) به طور کامل انجام نشود.

❌ ذخیره سازی غذا در کمتر از ۵ درجه سرما به درستی انجام نشود.

♨️ مواد غذایی پخته شده در دمای گرم بیش از حد طولانی بماند.

🚷 کسی که بیمار است و یا دست های کثیف دارد به مواد غذایی دست بزند.

⭕️ ازمواد غذایی تاریخ گذشته استفاده شود.

🔴 باکتری ها مانند E کولی در غذای آلوده گسترش یابد.

بهداشت مواد غذایی

amiryp