محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)

🔹 بی ام آر مخفف عبارت انگلیسی Basal Metabolic Rate یعنی میزان متابولیسم پایه می باشد.
🔹بی ام آر معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن می باشد.
🔹بی ام آر عددی است که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.

فرمول بدست آوردن BMR

در زنان :
BMR= ٦٥٥ + [٩/٦ x وزن(kg) ] + [١/٨ x قد(cm) ] – ٤/٧ x سن

در مردان :
BMR= ٦٦ + [١٣/٧ x وزن(kg) ] + [٥ x قد(cm) ] – ٦/٨ x سن

به عنوان مثال:
١- مرد: ٦٦
٢- وزن ٧٥ کیلو : ١٠٢٧/٥ = (٧٥ × ١٣/٧)
٣- قد ١٧٥ سانتی متر : ٨٧٥ = (١٧٥ × ٥ )
٤- سن ٢٨ سال : ١٩٠/٤ = (٢٨ × ٦/٨ )
مرحله ١ تا ٣ و بعد هم مرحله ٤ را از مجموع کم کنید که رویهم می شود (١٧٧٨/١)
عدد بدست آمده مقدار کالری است که این مرد در طول روز نیاز دارد.

  سوخت و ساز بدن

محاسبه BMR (میزان کالری مصرفی روزانه)